تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن Apaf-1 و کاسپاز 3 در موش‌های مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران ، پردیس بین الملل کیش ، کیش ، ایران

3 استاد / دانشکده ی علوم ورزشی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی پردیس بین الملل کیش

10.22077/jpsbs.2019.1662.1424

چکیده

زمینه وهدف: با توجه به نقش کلیدی آپوپتوزیس و عوامل دیگر در التهاب، رشد و متاستاز سلول‌های توموری؛ هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر احتمالی تمرین هوازی بر میزان بیان این عوامل در سرطان پستان و اثر مثبت این تمرین‌ بر کاهش وزن تومور پستان در موش ها است. روش تحقیق: تعداد 20 سر موش بالب C ماده 3 تا 5 هفته ای، با میانگین وزنی 1/0± 1/17 گرم به صورت تصادفی به دو گروه تجربی( تمرین هوازی) و کنترل تقسیم شدند. با تزریق زیر جلدی سلول های سرطانی MC4-L2، موش های هر دو گروه به سرطان مبتلا شدند و پس از آن، گروه تجربی به مدت هشت هفته و پنج روز در هفته پروتکل تمرین هوازی مشتمل بر دویدن روی نوارگردان با شیب صفر درجه و با شدت 55 تا 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی را در طول زمان 14-20 دقیقه در هر جلسه اجرا کردند. تمرینات در هفته اول با سرعت 14 متر در دقیقه شروع و در نهایت در دو هفته آخر به سرعت 20 متر در دقیقه رسید. یافته ها: نتایج آزمون تی مستقل نشان داد در مقایسه با گروه کنترل، حجم تومور در گروه تمرین به طور معنی داری (001/0=p) کاهش پیدا کرد؛ در حالی که بیان ژن Apaf-1 (001/0=p) و کاسپاز 3 (001/0=p) پس از اجرای تمرینات هوازی، به طور معنی داری افزایش یافت. نتیجه گیری: با توجه به افزایش فعالیت Apaf-1 و کاسپاز 3 به دنبال تمرینات هوازی منظم، می توان گفت اجرای این تمرینات روند رشد تومور پستان در موش‌های بالب C ماده را کنترل می نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks aerobic training on Apaf-1 and Caspase 3 gene expression in mice with breast cancer

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza kordi 1
  • mohammad mahdi rafiei 2
  • Abbas ali Gaeini 3
  • reza nuri 4
1 Department of exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran
2 Department of Physical education University of Tehran, Kish international campus, Kish, Iran.
3 professor / physical education faculty of Tehran university
4 Department of Physical education University of Tehran, Kish international campus, Kish, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Considering the key role of apoptosis and other factors in inflammation, growth and metastasis of tumor cells, the aim of this study was to investigate the possible effects of aerobic exercise on the expression of these factors in breast cancer and the positive effect of these exercises on breast cancer tumors weight reduction in mice. Materials and Methods: In this study, 20 BALB/c mice randomly divided into two experimental(aerobic exercise) and control groups. By subcutaneous injection of MC4-L2 cancer cells, both groups were diagnosed with cancer, and then the experimental group was train for eight weeks (five sessions per week and each session was 14-20 minutes running at 55-70%VO2max with zero gradient on the treadmill. The exercises began at a speed of 14 m / min in the first week and finally reached 20 m / min in the last two weeks. Results: The results of independent sample t- test showed that tumor volume in the training group was significantly lower than the control group (p =0.001), and also the levels of Apaf-1 (p =0.001) and caspase 3 (p =0.001) Was also significantly higher than the control group. Conclusion: The results of this study show that Regular aerobic exercise increases the activity of APAF-1 and caspase 3, decreasing the growth of breast tumors in mice And by increasing the apoptosis of cancer cells, it reduces tumor growth.
Key words: aerobic training, Apoptosis, cell death, Apaf-1, Caspase-3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • apoptosis
  • cell death
  • Apaf-1
  • Caspase-3