اثر غوطه‌وری در آب سرد متعاقب یک جلسه تمرین ووشو بر محیط آنابولیکی بدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، ایران

10.22077/jpsbs.2019.1704.1428

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، روش‌های مختلف سرمادرمانی به ‌منظور کاهش آسیب‌ها و التهاب ناشی از تمرینات شدید بازیافت سریع و کامل و همچنین، افزایش ظرفیت تمرین مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات غوطه‌وری در آب سرد (CWI) متعاقب یک جلسه تمرینی ووشو بر شاخص‌های آنابولیکی/کاتابولیکی و آسیب سلولی بود. روش تحقیق: شانزده ورزشکار نخبه ووشو استان کردستان (سن: 801/2±17/19 سال، وزن: 3/8±37/77 کیلوگرم، قد: 1/10±23/171 سانتی‌متر و چربی بدن: 7/3±25/10 درصد) به‌عنوان آزمودنی انتخاب شده و پروتکل یک جلسه تمرین ووشو را انجام دادند. در مدت دوره بازیافت به مدت 20 دقیقه آزمودنی‌های گروه CWI پروتکل غوطه‌وری در آب را انجام داده و آزمودنی های گروه کنترل در موقعیت مشابه استراحت غیرفعال داشتند. نمونه‌های خونی در زمان‌های قبل از فعالیت، بلافاصله و بعد از بازیافت جمع‌آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری 05/0>p استفاده شد. یافته‌ها: تغییر معنی‌داری در سطح آنزیم‌های AST و ALT متعاقب یک جلسه تمرین مشاهده نشد (05/0<p). همچنین، نتایج نشان داد که سطح دو هورمون رشد و تستوسترون و نسبت تستوسترون به کورتیزول متعاقب فعالیت در هر دو گروه افزایش یافته (05/0>p) و متعاقب دوره بازیافت سطح تستوسترون تنها در گروه CWI کاهش معنی‌داری داشت (05/0>p) و اختلاف معنی‌داری نیز بین دو گروه مشاهده شد (05/0>p). همچنین، سطح کورتیزول پس از دوره بازیافت به‌ طور معنی‌داری کاهش یافت، اما بین تغییرات دو گروه اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0<p). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد استفاده از این روش بازیافت غیرفعال می‌تواند اثرات پاسخ های مثبت سازگاری ناشی از تمرین را در ورزشکاران این رشته و رشته‌های ورزشی مشابه کاهش داده و اثرات بلندمدت منفی بر عملکرد ورزشکاران داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cold water immersion following a Wushu training session on the anabolic environment of the body

نویسندگان [English]

  • Navid Lotfi 1
  • Maryam Mirzaei.Takmil 2
  • Amir Karimi 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Ph.D. student of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 MSc, Young Research and Elite Club, Ghorveh Branch, Islamic Azad University, Ghorveh, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: In recent years, various methods of Cryotherapy have been used to reduce intensive exercised-induced injuries and inflammation for fast and complete recovery as well as increased exercise capacity. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effects of cold water immersion (CWI) following a wushu specific training session on anabolic / catabolic indices and cellular damage. Materials and Methods: 16 elite Wushu athletes from Kurdistan province (age: 19.17 ± 2.801 years, weight: 77.37 ± 8.3 kg, height: 171.23 ± 10.1 cm, body fat: 10.25 ± 3%) were selected as the subjects and completed the protocol of a Wushu training session. During the recovery period, the subjects of the CWI group immersed in the water for 20 minutes, and the control group rested in the same position. Blood samples were collected immediately before and after training and after recovery period. To analyze the results, ANOVA repeated measures and Bonferroni post-hoc test were used at the significant level of p 0.05). It also showed that the level of growth hormones and testosterone and the testosterone / cortisol ratio after activity increased in both groups (p <0.05), and after the recovery period, the level of testosterone only decreased in the CWI group (P <0.05) and there was a significant difference between the two groups (p <0.05). Cortisol levels also decreased significantly after recovery (p <0.05), but there was no significant difference between the two groups (p>0.05). Conclusion: It seems that the use of this passive method can reduce the effects of exercise-induced adaptation in Wushu athletes and similar sports fields and have long-term negative effects on athlete's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recovery
  • Cryotherapy
  • Physical activity
  • Cell Damage