تأثیرتمرینات ورزشی هوازی-پیلاتس بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد. ایران

3 دستیار سال دوم تخصص داخلی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهدشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران

10.22077/jpsbs.2019.1689.1426

چکیده

زمینه و هدف: بیماری کبد چرب غیر الکلی شایع ترین بیماری مزمن کبدی است و درصورت عدم کنترل ممکن است سبب فیبروز، سیروز و تخریب سلولی کبد گردد. تغییرات سبک زندگی و افزایش فعالیت بدنی، اساس مدیریت این بیماری اند .هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تمرینات هوازی-پیلاتس بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی بود. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی ،20 مرد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. دوره تمرینی 6هفته بود که طی این مدت گروه تجربی 4 روز در هفته به مدت 60 تا 90دقیقه به اجرای تمرینات هوازی و سپس پیلاتس با شدت به ترتیب 60تا 90 و40تا70درصد ضربان قلب می پرداختند. 24 ساعت قبل و 48 ساعت پس از پایان مداخله جمع آوری نمونه خون و سونوگرافی کبد انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 21و روش های آماری تی وابسته و مستقل و نیز آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون و یو من ویتنی در سطح 05/0P< استفاده شد.
یافته ها:درگروه تجربی سطوح سرمی آنزیم های کبدیALT و AST به ترتیب کاهش معنی داری یافتند(021/0=P و001/0=P). و درجه بندی کبد در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد(003/0=P).
نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که اجرای تمرینات هوازی-پیلاتس اثر معنا دار بر کاهش سطح سرمی آنزیم های کبدی و شدت بیماری داشته و می تواند به عنوان یک روش غیر دارویی اثرات مثبتی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Aerobic-Pilates Exercise Trainings On The Serum Levels of Liver Enzymes And The Sonography Of Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)

نویسندگان [English]

  • SHARIF BEIGI 1
  • ahmad hematfar 2
  • yousef kheiri 3
  • maarouf beigi 4
1 Ph.D student in exercise physiology, faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant professor in physiology, Faculty of post graduate- Studies physical education group, Borujerd Branch,Islamic Azad University of Borujerd.Iran
3 Resident of internal medicine, Iran university of medical sciences, Tehran, Iran.
4 MSc in Health Services Management, Lorestan University of Medical Sciences, Lorestan, Iran.
چکیده [English]

Background and Purpose: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common chronic liver dis‌ease that can cause fibrosis, cirrhosis, and also damage the cells of liver if not controlled. Changing lifestyle and increasing physical activity make the base of managing the disease. The present study aimed at investigating the effect of aerobic-pilates exercise trainings on the serum levels of liver enzymes and the sonography of patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD).

Materials & Methods: In this quasi-experimental study, 20 male patients with non-alcoholic fatty liver were randomly divided into two groups: experimental (n=10) and control (n=10) for 6 weeks. During this period, the experimental group exercised four days a week for 60 to 90 minutes per session. At first aerobic and then pilates exercises trainings (60 to 90% and 40 to 70%maximal heart rate respectively) were done. Before and after intervention, blood tests and liver sonography were done. All statistical analyses were done using version 21 of SPSS. Comparisons between and within groups were performed by Student's t-test and Wilcoxon and U Mann-Whitney test on paired and unpaired data. P < 0.05 was considered statistically significant.
Findings: In the experimental group, serum levels of ALT and AST enzymes meaningfully decreased (P= 0.021, P= 0.001). And the disease severity in the experimental group showed a significant decrease compared with the control group (P= 0.003).
Discussion& Conclusion: The findings of the present research showed that doing aerobic-pilates exercise trainings has a significant effect on the reduction of liver enzymes and severity of the disease. It can also have positive effects as a non-pharmacological approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-alcoholic fatty liver
  • Liver enzymes
  • exercise training