تأثیرتمرینات ورزشی هوازی-پیلاتس بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد. ایران

3 دستیار سال دوم تخصص داخلی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهدشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران.

10.22077/jpsbs.2019.1689.1426

چکیده

زمینه و هدف: بیماری کبد چرب غیر الکلی شایع ترین بیماری مزمن کبدی است که صورت عدم کنترل، ممکن است سبب فیبروز، سیروز و تخریب سلولی کبد گردد. تغییرات سبک زندگی و افزایش فعالیت بدنی، اساس مدیریت این بیماری اند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تمرینات هوازی - پیلاتس بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی بود. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 20 مرد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. دوره تمرینی 6 هفته بود و طی این مدت، گروه تجربی 4 روز در هفته به مدت 60 تا 90 دقیقه به اجرای تمرینات هوازی و پیلاتس به ترتیب با شدت 60 تا 90 و 40 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب پرداختند. 24 ساعت قبل و 48 ساعت پس از پایان مداخله، جمع آوری نمونه های خونی برای تعیین فعالیت آنزیم های کبدی و سونوگرافی به منظور تعیین درجه کبد چرب انجام شد. از روش های آماری t وابسته و مستقل، و آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون و یو من - ویتنی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها بهره برداری شد و سطح معنی داری 0/05>p در نظر گرفته شد. یافته ها: در گروه تجـربی، سطـوح سرمی آنـزیم های کبدی آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) کاهش معنی داری یافتند (به ترتیب با 0/02=p، 0/001=p). به علاوه، درجه بندی کبد در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری (0/003=p) را نشان داد. نتیجه گیری: اجرای ترکیبی از تمرینات هوازی – پیلاتس در طول 6 هفته و با تکرار 4 جلسه در هفته، اثر معنی دار بر بهبود بیماری کبد چرب و شدت آن دارد و می تواند به عنوان یک روش غیر دارویی بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of aerobic- pilates exercise training on serum levels of liver enzymes and sonography of patients with non-alcoholic fatty liver disease

نویسندگان [English]

  • Sharif Beigi 1
  • Ahmad Hematfar 2
  • Yousef Kheiri 3
  • Maarouf Beigi 4
1 PhD Student in Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Post Graduate- Studies Physical Education Group, Borujerd Branch, Islamic Azad University of Borujerd, Borujed, Iran.
3 Resident of Internal Medicine, Iran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 MSc in Health Services Management, Lorestan University of Medical Sciences, Lorestan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common chronic liver dis‌ease that in case of lack of control can cause fibrosis, cirrhosis, and also damage the cells. Lifestyle changes and increasing of physical activity are the basis of managing this disease. The present study aimed to study the effect of aerobic-pilates exercise training on the serum levels of liver enzymes and the sonography of patients with non-alcoholic fatty liver disease. Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 20 men with non-alcoholic fatty liver disease were selected by targeted sampling and randomly divided into experimental and control groups. The training period was 6 weeks, during this period the experimental group performed aerobic and pilates exercises, 60 to 90 minutes/4 days a week with 60 to 90 and 40 to 70 percent of maximal heart rate, respectively.  Blood samples and sonography were collected 24 hours before and 48 hours after the end of the intervention, to determine the activity of liver enzymes and also the degree of fatty liver respectivley. For statistical analysis the dependent and  independent t-test and Wilcoxon or Man Whitney U were used. All statistical calculations were performed with SPSS software version 21 and a significant level was set as p≤0.05. Results: The serum levels of Alanin aminotransferase (ALT) and Aspartate aminotransferase (AST) enzymes significantly decreased (p=0.02, p=0.001, respectively) in the experimental group. Moreover, the disease severity also showed a significant decrease as compared with the control group (p=0.003). Conclusion: Performing a combination of aerobic-pilates exercise for 6 weeks and repeating 4 sessions per week has a significant effect on improving fatty liver disease and can be used as a non-pharmacological method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-alcoholic fatty liver
  • Liver enzymes
  • exercise training