تاثیر 8 هفته تمرین قدرتی - استقامتی در دو نوبت صبح و عصر بر اینترلوکین 6 و پروتئین واکنش C در مردان دارای اضافه وزن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه قم، قم ، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه قم، قم، ایران.

10.22077/jpsbs.2019.1094.1330

چکیده

زمینه و هدف: شاخص‌های التهابی با ایجاد تغییر در ترکیب بدن و عملکرد هورمون‌ها، منجر به ایجاد بیماری های قلبی- عروقی و دیابت می شوند؛ در حالی که سبک زندگی فعال و انجام فعالیت های بدنی، ممکن است منجر به بهبود این شاخص ها شوند. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین ترکیبی قدرتی- استقامتی در دو نوبت صبح و عصر بر اینترلوکین 6 و پروتئین واکنش C (CRP) در مردان جوان دارای اضافه وزن بود. روش تحقیق: تعداد 40 مرد غیر ورزشکار دارای اضافه وزن با میانگین سنی 57/1±24 سال  و شاخص توده بدن 6/3±22/28 کیلوگرم بر متر مربع به صورت تصادفی در دو گروه تمرینی و دو گروه کنترل صبح و عصر تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت 8 هفته برنامه تمرین ترکیبی که شامل تمرین قدرتی و استقامتی را اجرا کردند، اما گروه های کنترل در مدت زمان مداخله، در هیچ گونه برنامه تمرینی منظم شرکت نکردند. از آزمودنی ها قبل و پس از 8 هفته، 5 میلی لیتر خون سیاهرگی جهت اندازه گیری اینترلوکین 6 و CRP گرفته شد. اینترلوکین 6 با استفاده از روش الایزا و CRP با استفاده از روش لاتکس– آگلوتیناسیون مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه های بین گروهی؛ و آزمون t وابسته برای مقایسه های درون گروهی، در سطح معنی داری 05/0>p انجام گرفت. یافته ها: اجرای 8 هفته تمرین ترکیبی در زمان صبح و عصر باعث کاهش سایتوکان التهابی اینترلوکین 6 (به ترتیب با 01/0=p و 006/0=p) و CRP (به ترتیب با 03/0=p و 02/0=p) شد. نتیجه گیری: تمرین ترکیبی در زمان صبح و عصر سبب کاهش درصدی عوامل پیش التهابی می گردد. لذا مردان دارای اضافه وزن می توانند ترکیب تمرینات قدرت و استقامت را صرف نظر از زمان اجرا در صبح یا عصر، به منظور کاهش عوامل خطرزا بکار ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks resistance - endurance training at morning and evening on interlukin-6 and C-reactive protein in over weight men

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbarpour 1
  • Abozar Jahanmehr 2
1 Associate Professor, Department of Sport Sciences, University of Qom, Qom, Iran.
2 MSc in Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The inflammatory markers cause changes in body composition and edocrine activity and lead to cardiovascular disease and diabetes on the other hand, active lifestyle and physical activity may improve these indicators. The aim of the present study was to determine the effect of 8 weeks combined resistance and endurance training at morning and evening on Interlukin-6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP) in overweight men. Materials and Methods: 40 non- athletes overweight men (age mean 24±1.57 and BMI mean 28.22±3.6) were randomly allocated to two groups morning and evening combined training and two groups morning and evening control. Morning and evening training groups performed the combined training protocol three sessions per week for 8 weeks. The combined training program included a strength and endurance training that subjects first implemented a strength and then endurance program at their practice sessions. While the control groups were denied doing training programs during the research period. Blood samples (5 cc) were taken from the participants at the beginning of the period and end of week 8 in order to measure CRP, IL-6. Within-group differences were analyzed by paired samples t-test and the between-group differences were analyzed by one-way ANOVA (p<0.05). Results: The results showed 8 weeks of combined training in the morning and evening decreased CRP and IL-6 in the experimental groups compared with the control groups. Conclusion: According to results of this study, combined training in the morning and evening reduces the percentage of pre-inflammatory factors, although there was no significant difference between these indices in the morning and in the evening, Therefore, overweight men can be advised to take advantage of a strength-endurance training program regardless of training time to reduce cardiovascular risk factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance training
  • resistance training
  • Interlukin-6
  • C-reactive protein
  • Overweight men