اثر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح گرلین در بافت تومور و سرم موش های مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

3 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22077/jpsbs.2019.1062.1325

چکیده

زمینه و هدف: گرلین نقش دوگانه­ای در توسعه سرطان پستان دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات هوازی بر سطوح سرمی و بافتی گرلین در موش­های حامل سرطان پستان بود. روشتحقیق: تومور سرطان پستان وابسته به گیرنده استروژن ناشی از سلول ‌سرطانی MC4-L2 به 16 سر موش­ بالب-C پیوند زده شد و در ادامه موش ها به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (8 سر) و تمرین (8 سر) قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت 6 هفته، 5 روز در هفته تمرینات هوازی فزآینده روی نوارگردان را اجرا کردند و گروه کنترل هیچ­گونه فعالیتی انجام ندادند. حجم تومور موش­ها به صورت هفتگی با کولیس دیجیتال اندازه­گیری شد. در پایان موش­ها قربانی شده و سرم و بافت تومور آن ها برداشته شد و در دمای 70- درجه سانتی گراد نگهداری گردید. سنجش گرلین با استفاده از کیت الایزا با کد  RAB0207صورت گرفت. از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای تحلیل و تفسیر یافته ­ها استفاده شد و سطح معنی­ داری 0/05 >p در نظر گرفته شد. یافتهها: بر اساس نتایج آزمون t مستقل، مقدار گرلین درون تومور (0/02=p) و سرم (0/002 =p) در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به ترتیب پایین­ تر و بالاتر بود. به علاوه، نسبت وزن قلب به وزن موش ­ها (0/001=p) در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به طور معنی دار بالاتر بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نیز برای حجم تومور و غذای مصرفی حاکی از اختلاف معنی­ دار بین دو گروه بود (0/001 =p). نتیجهگیری: با توجه به نتایج بدست آمده، تمرینات هوازی در موش­های حامل تومور، از طریق تعدیل سطوح گرلین در بافت تومور و سرم، اثرات مفیدی در کاهش حجم تومور، حفظ مصرف غذا و کنترل وزن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of 6 weeks of aerobic training on the level of serum and tumour tissues ghrelin in mice with breast cancer

نویسندگان [English]

  • Marzieh Shadravan 1
  • Sadegh Amani-Shalamzari 2
  • Ali Sarikhani 3
1 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Kharazmi University, Karaj, Iran.
3 PhD Student of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Ghrelin has a dual effect on breast cancer development. The aim of this study was to evaluate the effect of aerobic training on the level of serum and tumour tissues ghrelin in mice with breast cancer. Materials and Methods: Breast cancer cells MC4-L2 were implanted to mice and they randomly categorized into two groups including control (n=8) and training (n=8) groups. Training group performed progressive aerobic training 5 days per week for 6 weeks on treadmill and control group didn’t any training. Tumor volume was measured by a digital caliper weekly. Finally, the mice were sacrificed; serum and tumor tissue were removed and immediately frozen and kept in -70°C. Assay of ghrelin was performed by ELISA kit with code number RAB0207. Independent sample t-test and repeated measure analysis of varicance were used for extraction of results at the significance level of pResults: The results of t-test showed that the level of ghrelin in tumor (p=0.02) and serum (p=0.002) were significantly lower and higher compared to the control group. In addition, the mice heart to weight ratio was significantly higher in the training group (p=0.001) than in the control group. The result of repeated measure ANOVA showed there were significant differences between the two groups in tumor volume and food intake (p=0.001). Conclusion: According to the finding, aerobic training in tumor bearing mice have a benefits in reducing tumor volume, maintaining food intake and weight by modulating ghrelin levels in tumor tissue and serum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Estrogen receptor dependent breast cancer
  • Appetizer Peptide