تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

چکیده

زمینه و هدفشدت، مدت و تکرار جلسات تمرین در روز می توانند آثارمتفاوتی بر بروز آسیب های اکسایشی و  سیستم ضد اکسایشی بدن داشته باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر فعالیت آنزیم های اسپارتات­آمینوترانسفراز (AST)، آلانین­آمینوترانسفراز (ALT) و آلکانین­فسفاتاز (ALP) سرم دختران فعال بود. روش تحقیق:در این مطالعه نیمه تجربی 21 دانشجوی دختر تربیت­بدنی به­طورتصادفی (7 نفر) به دو گروه تمرینی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل از شرکت در هرگونه فعالیت ورزشی، در طی یک هفته منع شد. اولین گروه تمرینی 1 جلسه در روز تمرین ­کردند، در حالی که دومین گروه تمرینی 2 جلسه در روز (هر دو به مدت 7 روز) تمرین کردند. تمرین شامل دویدن بر روی نوارگردان باسرعت اولیه 6 تا 8 کیلومتر برساعت بود. پس از 3 دقیقه،1 دقیقه استراحت به صورت فعال (با سرعت 3 کیلومتر بر ساعت) اجرا گردید. سپس 2 کیلومتر بر ساعت برسرعت قبلی افزوده شده و فعالیت تا حد واماندگی ادامه ­یافت. به منظور سنجش متغیرهای بیوشیمیایی، خون وریدی قبل از تمرین، بعد از روزهای 1، 4 و 7 تمرینی و 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی جمع آوری گردید. نتایح با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی داری 05/0p< استخراج گردید. یافته­ ها: در هر دو گروه تجربی، فعالیت  AST و ALP در روزهای 1، 4 و 7 تمرین افزایش معنی­داری داشت (05/0>p)؛ اما پس از 24 ساعت استراحت، مقادیر AST گروه­های تجربی به سطح قبل از  تمرین کاهش یافت. نتیجه­ گیری: نتایج دال بر آن است که جلسات تمرینی فزآینده (با تکرار 1 یا 2 جلسه در روز)، ممکن است سطوح آنزیم های AST، ALT و ALP  سرم را افزایش دهند، اما این تغییرات نامطلوب می تواند با در نظر گرفتن بازگشت به حالت اولیه مناسب، اصلاح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of one and two inceremental exercise sessions per day during a week on time response of muscles and liver stress enzymes in active girls

نویسندگان [English]

  • Masome Nobahar 1
  • Shadmehr Mirdar Harijani 2
  • Zeinab Gorgin Karaji 3
1 Instructor of Department of Exercise Physiology, Faculty of Education and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Full Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 PhD Student of Exercise Physiology, Department of Physical Education, Faculty of Literature and Humanities, University of Lorestan, Lorestan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The intensity, duration, and type of daily exercise trainings can influence oxidative damage and antioxidant system of the body. The aim of this research was to study of daily 1 and 2 incremental training sessions on serum aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) and alkaline phosphatase (ALP) activity in active girls. Materials and Methods:  In this semi-experimental research, 21 physical education girls students were selected and randomly divided (n=7) into two experimental groups and one control group. The control group prohibited any participation in physical activity. The first experimental group trained 1 session per day; while the second one performed 2 sessions of training per day (both for 7 days). Training protocole included running on treadmill up to 6-8 kilometer per hours. After 3 minutes, participants run 1 minute up to 3 kilometer per hours as recovery and then the speed of their activity increased 2 kilometer per hours until exhaustion. For biochemical analysis, venous blood samples collected before training, after 1th, 4 th,7 th day of training, and finally 24 hours after the last session. The results were extracted by repeated analysis of variance (ANOVA) and LSD tests at the significant level of pResults: In both experimental groups, the activity of AST and ALP increased significantly after 1th, 4 th,7 th day of training (p≥0.05), while the AST levels of the experimental groups decreased to baseline after 24 hours recovery. Conclusion: These results suggest that incremental training sessions (1 or 2 sessions per day) may increase serum ALT, AST and ALP activity, but these abnormal changes can modifiy by adequate recovery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspartate aminotransferase
  • Alanine aminotransferase
  • Alkaline phosphatase
  • Incremental training
Adedapo, K. S., Akinosun, O. M., Odegbemi, B. O., Arinola, O. G., & Adedeji, O. I. (2009). Plasma biochemical changes during moderate and vigorous exercises. International Journal  of Sports Science Engineering, 3(2), 073-076.  
Banfi, G., Colombini, A., Lombardi, G., & Lubkowska, A. (2012). Metabolic markers in sports medicine. Advances in Clinical Chemistry, 56, 1-54.
Bijeh, N., Rashidlamir, A., & Hejazi, K. (2013). The effect of eight weeks swimming training on hepatic enzymes and hematological values in young female. International Journal of Basic Sciences &  Applied Research, 2(1), 123-128.  
Christopher, J. (2000). Physiological Tests for Elite Athletes, Australian Sports Commission. Human Kinetics.  
Ekun, O. A., Emiabata, A. F., Abiodun, O. C., Ogidi, N. O., Adefolaju, F. O., & Ekun, O. O. (2017). Effects of football sporting activity on renal and liver functions among young undergraduate students of a nigerian tertiary institution. BMJ Open Sport Exercise Medicine, 3(1), e000223.  
Frajacomo, F. T. T., Demarzo, M. M. P., Fernandes, C. R., Martinello, F., Bachur, J. A., Uyemura, S. A., … & Garcia, S. B. (2012). The effects of high-intensity resistance exercise on the blood lipid profile and liver function in hypercholesterolemic hamsters. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 37(3), 448-454.  
Georgakouli, K., Manthou, E., Fatouros, I. G., Deli, C. K., Spandidos, D. A., Tsatsakis, A. M., … & Jamurtas, A. Z. (2015). Effects of acute exercise on liver function and blood redox status in heavy drinkers. Experimental and Therapeutic Medicine, 10(6). 2015-2022.
 Ghorbani, P., & Gaeini, A. A. (2013). The effect of one bout high intensity interval training on liver enzymes level in elite soccer players. Global Journal of Science, Engineering and Technology, 5, 192-202.  
Goodarzi, A., BambaeiChi, E., & Rahnama, N. (2015). The effect of a futsal match on some biochemical markers of muscle damage. Journal of Sport Bioscience, 7(1), 1-10.  [Persian]
Jafari, H. (2014). The effects of repeated sessions of exercise on immune cells and cortisol infemale athletes. Journal of Basic Research in Medical Sciences, 1(2), 30-35.  [Persian]
Kaki, A., & Galedari, M. (2017). The effect of 12 weeks high intensity interval training and resistance training on liver fat, liver enzymes and insulin resistance in men with nonalcoholic fatty liver. Jundishapur Scientific Medical Journal, 16 (5), 493-503. [Persian]
Kawano, M., Shono, N., Yoshimura, T., Yamaguchi, M., Hirano, T., & Hisatomi, A. (2009). Improved cardio-respiratory fitness correlates with changes in the number and size of small dense LDL: randomized controlled trial with exercise training and dietary instruction. Internal Medicine, 48(1), 25-32.
Kratz, A., Lewandrowski, K. B., Siegel, A. J., Chun, K. Y., Flood, J. G., Van Cott, E. M., & Lee-Lewandrowski, E. (2002). Effect of marathon running on hematologic and biochemical laboratory parameters, including cardiac markers. American Journal of Clinical Pathology, 118(6), 856-863.
Masoodsinaki, H., Nazarali, P., & Hanachi, P. (2014). Evaluation and impact of omega-3 supplementation with a period of selective aerobic exercise on liver enzymes (AST-ALT) of active student girls. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences, 18(3), 234-226, (3). [Persian]
Matsuse, H., Shiba, N., Umezu, Y., Nago, T., Maeda, T., Tagawa, Y., ... & Basford, J. R. (2006). Effects of a hybrid exercise on the activities of myogenic enzymes in plasma. The Kurume Medical Journal, 53(3+ 4), 47-51.
Mirdar, S., Nobahar, M., Safiri, H., & Sadegh-Pour, B. (2008). The effect of one progressive session exercise in week on some of hepatic enzymes in active females. Research on Sport Sciences, 6(18), 141-156.  [Persian]
Mirdar, S., Raisi, M., & Nobahar, M. (2011). The effect of two-peak exercise training program on some of hepatic stress indexes in active girls. Journal of Exercise Physiology and Metabolism, 1(1), 11-22.  [Persian]
Nazari, Y., Mohamadimofrad, A., Nazari, A., Jamshidi, R., & Asjodi, F. (2014). Response of liver enzymes to acute aerobic exercise in sedentary human subjects. New York Science Journal, 7(4), 89-92.  
Padalino, B., Rubino, G., Centoducati, P., & Petazzi, F. (2007). Training versus overtraining: evaluation of two protocols. Journal of Equine Veterinary Science, 27(1), 28-31.
Pal, S., Chaki, B., Chattopadhyay, S., & Bandyopadhyay, A. (2017). High intensity exercise induced oxidative stress and skeletal muscle damage in post-pubertal boys and girls: A comparative study. Journal of Strength and Conditioning Research, 32(4), 1045-1052.  
Sarma, S., & Levine, B. D. (2016).  Beyond the Bruce protocol: advanced exercise testing for the sports cardiologist. Cardiology Clinics, 34(4), 603-608.  
Suzuki, K., Peake, J., Nosaka, K., Okutsu, M., Abbiss, C. R., Surriano, R., ... & Laursen, P. B. (2006). Changes in markers of muscle damage, inflammation and HSP70 after an ironman triathlon race. European Journal of Applied Physiology, 98(6), 525-534.
Wu, H. J., Chen, K. T., Shee, B. W., Chang, H. C., Huang, Y. J., & Yang, R. S. (2004). Effects of 24 h ultra-marathon on biochemical and hematological parameters. World Journal of Gastroenterology: WJG, 10(18), 2711.