اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینۀ رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

4 دکترای بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تمرین انسدادی روش تمرینی نسبتا جدیدی است که می ­تواند آثار تمرین در شرایط هایپوکسی را تا حدودی شبیه سازی کند و اثر مطلوبی بر سلول­ های خونی بگذارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر یک دورۀ کوتاه مدت فعالیت رکاب ­زدن زیربیشینه همراه با محدودیت جریان خون بر سطح سرمی هموگلوبین، گلبول­ های قرمز خون و هماتوکریت در مردان فعال انجام شد. روش تحقیق: برای این منظور 24 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به سه گروه رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون (8=n)، رکاب زدن بدون محدودیت جریان خون (8=n) و کنترل (8=n) تقسیم گردیدند. آزمودنی‌های گروه تمرین با انسداد و تمرین بدون انسداد به مدت 3 هفته، هر هفته 3 جلسه و در مجموع 9 جلسه تمرین کردند. هر جلسه تمرین شامل 3 وهله سه دقیقه ­ای رکاب زدن با شدت 50 درصد توان حداکثری بود که بین هر وهله 45-30 ثانیه استراحت وجود داشت. میزان فشار روی ران در گروه انسداد 170-140 میلی متر جیوه بود. متغیرهای وابسته با استفاده از دستگاه سلول شمار هماتولوژی و کیت­ های جمع آوری کنندۀ خون که حاوی مادۀ ضد انعقاد بودند، اندازه­ گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون­های t وابسته، تحلیل واریانس یک­ طرفه، و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی­ داری 0/05≥p استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج درون گروهی نشان داد 3 هفته تمرین زیر بیشینۀ رکاب زدن همراه با انسداد عروق پا در مقایسه با پیش آزمون، باعث تغییرات معنی­داری در مقادیرگلبول­های قرمز (RBC)، هموگلوبین (HGB)، هماتوکریت (Hct) می­ شود (0/05>p)؛ اما این تغییرات در گروه­ های بدون انسداد و کنترل معنی­ دار نبودند. از طرف دیگر، نتایج بین گروهی نشان داد که 3 هفته فعالیت زیربیشینۀ رکاب زدن همراه با انسداد عروق پا در مقایسه با سایر گروه ها، میزان HGB (p=0/02)، RBC (p=0/002) و Hct (p=0/03) را به طور معنی داری افزایش می دهد. نتیجه گیری: محدودیت جریان خون موضعی هنگام فعالیت زیر بیشینه رکاب­زدن اثر مثبتی بر میزان HGB، RBC و Hct خون دارد؛ از این رومی توان انتظار داشت تمرین انسدادی تا حدی بتواند اثر تمرین در شرایط هایپوکسی را ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of short-term sub-maximal cycling along with blood flow restriction on hematology changes in active males

نویسندگان [English]

  • Saeed Rahmaty 1
  • Hamid Rajabi 2
  • Mehrdad Saadi 3
  • Hossein Nikroo 4
1 PhD of Exercise Biochemistry and Metabolism, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Full Professor of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Kharazmi, Tehran, Iran.
3 MSc of Exercise Physiology, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran.
4 PhD of Exercise Biochemistry and Metabolism, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Occlusion training is a new training method that has a favorable effect on blood cells and also simulates the effect of training under hypoxia. The present study was aimed to investigate the effects of short-term sub-maximal cycling along with blood flow restriction on serum level of red blood cell (RBC), hemoglobin (HGB) and hematocrit (Hct ) in active males. Materials and Methods:  In this way, 24 physical education and sport sciences students from Kharazmi university were selected. They were assigned into three groups based on maximum power cycling including blood flow restriction group (n=8), cycling activity with unrestricted group (n=8) and control group (n=8). The Occlusion training and non-occlusion training groups have been trained for 3 weeks, 3 sessions per week. Each session included 3 stages of cycling with maximum power of 50 percent with a rest interval of 30-45 seconds for every session which lasted 3 minutes. The amount of pressure on the thigh of participants in the restriction group was 140-170 mm/Hg and the dependent variables were measured by using the cellular cell device containing anticoagulant. For statistical analyzing dependent samples t-test, one-way analysis of variance, and Tukey tests were used at the level of p≤0.05. Results: The results showed that 3 weeks of submaximal cycling with blood flow restriction induced significant changes in RBCs, HGB and Hct (p≤0.05) as compared to pre-test. But these changes were not significant in the non-occlusion training and control groups. On the other hand, The inter-group analyses showed that after 3 weeks of submaximal cycling, there are significantly differences between restriction and no-restriction group regarding HGB (p=0.02), RBC (p=0.002) and Hct (p=0.03) indices Conclusion: The results revealed that the local blood restriction during submaximal cycling have a positive effect on the blood levels of HGB, RBC, and Hct. Therefore oclussion training can simulates some degree of exercise effect in hypoxia conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood flow restriction
  • Oclussion training
  • Hemoglobin
  • Red blood cells
  • hematocrit
Abe, T., Kearns, C. F., & Sato, Y. (2006). Muscle size and strength are increased following walk training with restricted venous blood flow from the leg muscle, Kaatsu-walk training. Journal of Applied Physiology, 100(5), 1460-1466.  
Aflaki, S. (2013). The effect of submaximal pedal training among with blood flow restriction on aerobic and anaerobic performance in healthy men. Master Thesis, Physical Education Department, Faculty of Physical Education & Sport Science. University of Kharazmi Tehran. pp. 51-55. [Persian]
Bärtsch, P., Mairbäurl, H., & Friedmann, B. (1998). Pseudo-anemia caused by sports. Therapeutische Umschau. Revue Therapeutique, 55(4), 251-255.  
Bermon, S., Philip, P., Ferrari, P., Candito, M., & Dolisi, C.(1999). Effects of a short-term strength training programme on lymphocyte subsets at rest in elderly humans. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 79(4), 336-340.
Bernatchez, P. N., Soker, S., & Sirois, M. G. (1999). Vascular endothelial growth factor effect on endothelial cell proliferation, migration, and platelet-activating factor synthesis is Flk-1-dependent. Journal of Biological Chemistry, 274 (43), 31047-31054.
Fahs, C. A., Loenneke, J. P., Rossow, L. M., Tiebaud, R. S., & Bemben, M. G. (2012). Methodological considerations for blood flow restricted resistance exercise. Journal of Trainology, 1(1), 14-22.  
Dehnert, C., Hutler, M., Liu, Y., Menold, E., Netzer, C., Schick, R., … & Steinacker, J. M. (2002). Erythropoiesis and performance after two weeks of living high and training low in well trained triathletes. International Journal of Sports Medicine, 23(8), 561-566.
Friedmann, B., Frese, F., Menold, E., Kauper, F., Jost, J., & Bartsch, P. (2005). Individual variation in the erythropoietic response to altitude training in elite junior swimmers. British Journal of Sports Medicine, 39(3), 148-153.
Hartmann, S., Krafft, A., Huch, R., & Breymann, C. (2005). Effect of altitude on thrombopoietin and the platelet count in healthy volunteers. Thrombosis and Haemostasis, 93(1), 115-117.
Heyward, V. H. (2014). Advance Fitness Assessment and Exercise Prescriptiona. 7th Edition. Human Kinetics.
Katayama, K., Matsuo, H., Ishida, K., Mori, S., & Miyamura, M. (2003). Intermittent hypoxia improves endurance performance and submaximal exercise efficiency. High Altitude Medicine & Biology, 4(3), 291-304.
Kraemer, W. J., Fleck, S. J., & Deschenes, M. R. (2014). Exercise Physiology:Integrating Theory and Practice. 1th Edition. Sports Medicine.
Li, X., Hu, Y., Li, W., Tian, Z., Zhang, L., Lin, X., & Su, P. (2004). Effects of intermittent hypoxic training on hematological indices and aerobic performance. Journal of Exercise Science and Fitness, 2(1), 47-50.  
Loenneke, J. P., Wilson, G. J., & Wilson, J. M. (2010). A mechanistic approach to blood flow occlusion. International  Journal of Sports Medicine, 31(1), 1-4.
Lundby, C., Calbet, J. A., & Robach, P. (2009). The response of human skeletal muscle tissue to hypoxia. Cellular and Molecular Life Sciences, 66(22), 3615-3623.
Nourshahi, M., Taheri Chadorneshin, H., & Pirouz, M. (2012). Effect of endurance training in hypoxia-normobaric and normal conditions on serum VEGF concentration, hemoglobin and blood hematocrit. The Horizon of Medical Sciences, 18 (3), 135-140. [Persian]
Ravasi, A. A., Gaeini, A. A., & Alimeh, A. (2004). The effect of interval hypoxia exercise on hemoglobin, hematocrit, reticulocyt eandred blood cells in male students of physical education. Harkat, 22(5), 121-135. [Persian]
Robergs, R. A., & Roberts, S. (2000). Fundamental principles of exercise physiology: for fitness, performance, and health. 2th Edition. McGraw-Hill College.
Roels, B., Bentley, D. J., Coste, O., Mercier, J., & Millet, G. P. (2007). Effects of intermittent hypoxic training on cycling performance in well-trained athletes. European Journal of Applied Physiology, 101(3), 359-368.
Sawka, M. N., Young, A. J., Rock, P. B., Lyons, T. P., Boushel, R., Freund, B. J., … & Valeri, C. R. (1996). Altitude acclimatization and blood volume: effects of exogenous erythrocyte volume expansion. Journal of Applied Physiology, 81(2), 642-636.
Schwandt, H. J., Heyduck, B., Gunga, H. C., & Rocker, L. (1991). Influence of prolonged physical exercise on the erythropoietin concentration in blood. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 63(6), 463-466.
Stray-Gundersen, J., Chapman, R. F., & Levine, B. D. (2001). Living high-training low altitude training improves sea level performance in male and female elite runners. Journal of Applied Physiology, 91(3), 1113-1120.
Takarada, Y., Nakamura, Y., Aruga, S., Onda, T., Miyazaki, S., & Ishii, N. (2000). Rapid increase in plasma growth hormone after low-intensity resistance exercise with vascular occlusion. Journal of Applied Physiology, 88(1), 61-65.
Tang, K., Xia, F. C., Wagner, P. D., & Breen, E. C. (2010). Exercise-induced VEGF transcriptional activation in brain, lung and skeletal muscle. Respiratory Physiology & Neurobiology, 170(1), 16-22.
Wirnitzer, K. C., & Faulhaber, M. (2007). Hemoglobinand hematocrit during an 8 day mountainbike race: a field study. Journal of Sports Science and Medicine, 6(2), 265-266.
Zivny, J., Travnicek, T., & Neuwirt, J. (1971). Effect of exercise on production of erythropoietin in normal and hypoxic rats. American Journal of Physiology-Legacy Content, 220(2), 329-332.