اثر تمرین استقامتی قبل و بعد از القای آلزایمر بر میزان اینترلوکین 1 بتا و پروتئین متصل شونده به عنصر پاسخگو به cAMP (CREB) در هیپوکمپ موش های نر نژاد ویستار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فیزیولوژی ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزش، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: آلزایمر یک بیماری پیشرونده اختلال عصبی می‌باشد. التهاب نقش مهمی در اختلال عملکرد عصبی و از دست دادن سلول‌های عصبی در بیماری آلزایمر ایفا می‌کند. مطالعات قبلی نشان داده‌اند فعالیت CREB با آمیلوئیدبتا و التهاب کاهش می‌یابد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین استقامتی قبل و بعد از القای آلزایمر بر اینترلوکین 1 بتا و CREB هیپوکمپ موش های نر نژاد ویستار بود.
روش تحقیق: تعداد 115 سر رت نر بالغ 8 هفته با میانگین وزنی 20/17±250 گرم در مرحله قبل از القای آلزایمر به صورت تصادفی به 2 گروه مساوی استراحت (55 سر) و تمرین (55 سر) تقسیم شدند. پس از 4 هفته و بعد از القای آلزایمر، رت‌های هر کدام از گروه‌ها به سه زیرگروه: 1. تزریق آمیلوئیدبتا 2. تزریق دارونما 3. بدون تزریق تقسیم شدند. قبل از شروع مطالعه، پس از چهار هفته تمرین (قبل و بعد از القای آلزایمر) حیوانات کشته (5 سر در هر گروه) و هیپوکمپ آن ها جهت بررسی برداشته شد. تغییرات اینترلوکین 1 بتا و CREB با روش PCR- REALTIME اندازه‌گیری و داده‌ها در دو مرحله پیش و پس از القای آلزایمر با آزمون آنوا یک طرفه تحلیل شدند.
یافته‌ها: اینترلوکین 1 بتا در گروه تمرین نسبت به گروه استراحت در مرحله قبل از القای آلزایمرکاهش و CREB افزایش معناداری را نشان داد (000/0=p). در مرحله پس از القای آلزایمر نتایج حاکی از کاهش اینترلوکین 1 بتا و افزایش پروتئین متصل شونده به عنصر پاسخگو به cAMP در گروه های تمرینی نسبت به گروه‌های استراحتی شد.
نتیجه‌گیری: تمرین هوازی قبل و بعد از القای آلزایمر منجر به به افزایش CREB و کاهش التهاب و ازین طریق امکان دارد به شکل پذیری هیپوکامپی کمک و فوایـد شـناختی و عملکـردی در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of endurance training before and after induction of Alzheimer on the level of interleukin 1 beta and cAMP response element-binding protein (CREB) in the hippocampus of Wistar male rats

نویسندگان [English]

  • mostafa sabouri 1
  • Mohammad Reza Kordi 2
  • fatemeh Shabkhiz 2
1 Department of exercise physiology, faculty of physical education and sport science, Tehran University, Iran
2 university of Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: Alzheimer's disease is a progressive disorder of the nervous system. Inflammation plays an important role in neurological dysfunction and loss of neuronal cells in Alzheimer's disease. Previous studies have shown that cAMP response element-binding protein activity decreases with amyloid and inflammation. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of endurance training before and after induction of Alzheimer on interleukin 1 beta and CREB to Wistar male rats.
Materials and methods: 115 male adult male rats (8 weeks) with an average weight of 250 ± 17.20 grams in the pre-Alzheimer's stage were randomly assigned to two equal resting (55 heads) and exercise (55 heads) groups. After 4 weeks and after induction of Alzheimer's disease, the rats of each group were divided into three subgroups: 1. Amyloid injection 2. Injecting the placebo 3. Without injection. Before the start of the study, animals were killed and their hippocampus removed after four weeks of training (before and after Alzheimer's induction). Interleukin 1 beta and CREB were measured by PCR-REALTIME method and data were analyzed in two stages before and after Alzheimer's induction with one way Anova test
Results: Interleukin 1 beta decreased in the training group compared to the resting group in the pre-induction stage of Alzheimer's, and the CREB was significantly increased (p = 0.000). In the post-Alzheimer's stage, the results showed a decrease in IL-1 beta and an increase in the response protein binding of cAMP components to training groups compared to resting groups.
Conclusion: Aerobic exercise before and after Alzheimer's induction leads to an increase in the CREB and reduction of inflammation, and this may lead to hypocompromised ductility and cognitive and functional benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alzheimer's disease
  • cAMP response element-binding protein
  • Interleukin 1 beta