نویسنده = سید علی اصغر حسینی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر 4 هفته تمرین مهارت پرش عمودی بر تغییرپذیری نیروهای عکس‌العمل زمین در اجرای پرش عمودی در مردان جوان فعال

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-135

10.22077/jpsbs.2018.761

مهدی خالقی تازجی؛ حیدر صادقی؛ رغد معمار؛ سید علی اصغر حسینی