نویسنده = آسیه میرزا آقاجانی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان مرد نخبه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-32

10.22077/jpsbs.2016.379

آسیه میرزا آقاجانی؛ حسن علی خانی؛ زهرا حجتی؛ علی قرائت


2. تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیست های 12 تا 15 سال

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-59

10.22077/jpsbs.2014.30

محمد علی خانی؛ علی اصغر نورسته؛ امیر حسین قربانی؛ حسن علی خانی؛ آسیه میرزا آقاجانی