نویسنده = سید محمد مرندی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه اثر شدت های مختلف دهیدراسیون بر قدرت ایزومتریک، توان بی هوازی و استقامت عضلانی زنان فعال

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 42-54

10.22077/jpsbs.2017.452

منا حق شناس؛ فهیمه اسفرجانی؛ جلیل رئیسی؛ سید محمد مرندی


2. تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 58-67

10.22077/jpsbs.2014.22

حامد ارغوانی؛ سید محمد مرندی؛ ولگا هوسپیان؛ آنیا هوسپیان؛ حسین زهرایی


3. تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن در موش های نر ویستار

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-37

10.22077/jpsbs.2014.28

معصومه کاظمی؛ سید محمد مرندی؛ احمد موحدیان عطار؛ مونا حقیقتیان؛ زینب رضایی