بررسی تأثیر یک دوره شش هفته ای تمرین عضلات دمی بر عملکرد قلبی-تنفسی و ریوی دوندگان استقامت نخبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار بخش داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

10.22077/jpsbs.2019.1557.1403

چکیده

سابقه و هدف: تمرینات عضلات تنفسی می تواند بر عملکرد ورزشکاران تأثیر مطلوبی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شش هفته تمرین عضلات دمی بر شاخص های عملکرد قلبی تنفسی و ریوی دوندگان نخبه انجام شد.
مواد و روش ها: 16 نفر از دوندگان نخبه (با سن: 25/1 ± 22 سال و شاخص توده بدنی 71/1±20/21) به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. گروه تجربی (8نفر)، به مدت شش هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه 30 دقیقه بادستگاه پاور بریس به تقویت عضلات دمی پرداختند و سپس تمرینات ویژه دو و میدانی خود را انجام دادند. از دستگاه گاز آنالایزور با پروتکل بروس برای اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی، آستانه بی هوازی اولیه و ثانویه، و از دستگاه اسپیرزان و بادی‌باکس برای اندازه گیری شاخص های عملکردی ریوی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از spss16 و آزمون t مستقل و زوجی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد تمرینات عضلات دمی ضربان قلب بازیافت دونده ها را به میزان معناداری(04/0p= ) بهبود می بخشد و تأثیر معنی داری بر آستانه تهویه اولیه و ثانویه، حجم هوای بازدمی در ثانیه اول و ظرفیت حیاتی و ظرفیت کلی ریه ندارد.
نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد شش هفته تمرین عضلات تنفسی می تواند بر عملکرد بازیافتی قلبی و عروقی دونده های استقامت تأثیر مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Effect of six Week Inspiratory Muscle Training on Cardio-Respiratory and Pulmonary Function of the Elite Runners

نویسندگان [English]

  • Saeed kamalikhah 1
  • Ali Fallahi 2
  • mohsen salesi 3
  • mohammad javad Fallahi 4
1 MSc of Applied Sport Physiology, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Department of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 Assistant Professor of Internal Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: Respiratory muscle exercises have a good effect on the performance of athletes. The purpose of this study was to investigate the effect of six weeks of muscle training on the parameters of cardio-respiratory and pulmonary function of elite runners.
Materials and Methods: Sixteen elite endurance runners participated voluntarily in the study (age: 22 ± 1.25 years, with body mass index 21.20 ± 1.71). Experimental group (n=8) performed inspiratory muscle training with Power Brace, then their own runner specific exercises with time of six weeks, three sessions in any week, and each session 30-minute. A gas analyzer with Bruce protocol was used to measure the maximum oxygen consumption and the primary and secondary anaerobic thresholds. The spir-zan and body-box apparatus to measure pulmonary function parameters. SPSS16 and independent and paired t-test were used to analyze the data.
Results: The results showed that inspiratory muscle training significantly (p=0.04) increases the heart rate recovery of the runners. Also there are not significant effects on threshold of primary and secondary ventilation, forced expiratory volume in first second, vital capacity and total pulmonary capacity.
Conclusion: The findings show that six weeks of respiratory muscle training can have a positive effect on cardiovascular recovery of endurance runners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inspiratory muscle training
  • Anaerobic Threshold
  • heart rate recovery
  • cardiovascular fitness