تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن گیرنده β3-ARS و cAMP در بافت چربی قهوه ای رت های نر چاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تربیت بدنی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

3 عضو هیات علمی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 عضو هیات علمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

زمینه وهدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر 12 هفته تمرین استقامتی پیشرونده بر بیان ژن گیرنده بتا آدرنرژیک3 (β3-ARs) و آدنوزین مونوفسفات حلقوی (cAMP) در بافت چربی قهوه ای رت های نر چاق نژاد ویستار بود. روش تحقیق: پانزده سر رت نژاد ویستار بصورت تصادفی در سه گروه تمرین استقامتی با غذای پر چرب (5=n) ، گروه کنترل با غذای نرمال (5=n) و گروه کنترل با غذای پرچرب (5=n) تقسیم شدند. رژیم غذایی پرچرب شامل 40% چربی ، 13 % پروتئین و 47% کربوهیدرات بود. پروتکل تمرین شامل 12 هفته تمرین استقامتی به مدت 15 دقیقه و با شدت 20 متر در دقیقه بود که به تدریج به مدت 31 دقیقه با سرعت 25 متر در دقیقه رسید. بیان ژن گیرنده بتا آدرنرژیک3و آدنوزین مونوفسفات حلقوی از روش RT&PCR بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه (one way ANOVA) استفاده گردید. سطح معنی داری 05/0> Pدر نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری در بیان ژن β3-ARs (062/0=P) و cAMP (079/0=P) بین گروه های کنترل با غذای پرچرب، کنترل با غذای نرمال و گروه تمرین استقامتی با غذای پرچرب مشاهده نشد. همچنین وزن نیز تفاوت معنی داری در بین گروه ها نشان نداد (05/0<P). نتیجه گیری: در واقع، بیان ژن در بافت چربی نشان دهنده افزایش بافت چربی در سطح بدن می باشد و نتایج مطالعه ی ما نشان داد که تمرین استقامتی متوسط باعث کاهش قابل توجه در بافت چربی نمی شود. این نتایج می تواند ناشی از شدت و مدت تمرین و ترکیب رژیم غذایی باشد. براساس نتایج این مطالعه، نتیجه گیری می شود ژن گیرنده β3-ARs و cAMP بافت چربی قهوه ای تحت تاثیر غذای پرچرب قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of endurance training on gene expression of β3-ARs and cAMP receptors of brown adipose tissue in obese male rats

نویسندگان [English]

  • Shohre Sharifian 1
  • Ramin Shabani 2
  • Mohammad Ali Azarbayjani 3
  • Alireza Elmieh 4
1 Ph.D candidate,physical education,Rasht Branch,Islamic Azad University
2 member of faculty,Rasht branch,Islamic Azad University
3 member of faculty,Tehran Central Branch ,Islamic Azad University
4 member of faculty,Rasht Branch,Islamic Azad University
چکیده [English]

Background and Aim: The aim of present study was investigate the effects of twelve weeks progressive endurance training on gene expression of β3-Adrenergic (β3-ARs) and Cyclic adenosine monophosphate (cAMP) receptors of brown adipose tissue in obese male wistar rats. Materials and Methods: 15 male wistar rats were randomly divided into three groups, endurance training with high fat diet group (n=5), control group with normal diet (n=5) and control group with high fat diet (n=5). High fat diet was composed of 40% fat, 13% protein and 47% carbohydrate. The endurance training included running at speed of 20 m/min for 15 min in 1st week and reached to 25 min for 31 min/day in 12th weeks. The gene expression of β3-ARs and Cyclic adenosine monophosphate receptors were examined by RT& PCR. The one-way ANOVA was used to analysis the data and significant level was set at p0.05). Conclusion: In fact, the gene expression in adipose tissue indicative of increasing adipose tissue in whole body and our results showed that moderate endurance training did not cause the substantial decrease in adipose tissue. These results can be due to intensity and during of training and diet composition. According to results of this study, it is concluded that gene receptors of β3-ARs and cAMP of brown adipose tissue are affected by high fat diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brown adipose tissue
  • Endurance training
  • high fat diet