مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش (JPSBS) - اخبار و اعلانات