اثر تعاملی تمرین روی چرخ کارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابی گزنه بر تغییرات برخی شاخص‌های التهابی مرتبط با چاقی در زنان دچار اضافه‌وزن و چاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بافت چربی به‌عنوان یک بافت اندوکرین، محل تولید بیش از 50 سایتوکاین و سایر مولکول‌هایی است که در فرآیندهای ایمنی و التهابی بدن دخیل می‌باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر تعاملی تمرین روی چرخ کارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابی گزنه، بر تغییرات برخی شاخص‌های التهابی مرتبط با چاقی در زنان دچار اضافه‌وزن و چاق بود. روش تحقیق: تعداد 46 نفر زن دارای اضافه‌وزن و چاق با BMI بزرگ­تر از 25 کیلوگرم بر مترمربع و دامنه سنی 45-25 سال به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی به 4 گروه شامل گروه‌های تمرین + گزنه (12 نفر با میانگین نمایه توده بدن 4/83±31/28)، تمرین + دارونما (12 نفر با میانگین نمایه توده بدن 3/11±30/34)، گزنه (11 نفر با میانگین نمایه توده بدن 4/22±29/66) و دارونما (11 نفر با میانگین نمایه توده بدن 2/63±29/79) تقسیم شدند. تمرین هوازی شامل فعالیت به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته، هر جلسه 16 تا 30 دقیقه با شدت 55 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره به‌صورت رکاب زدن روی چرخ کارسنج بود. شرکت‌کنندگان در دو گروه مصرف‌کننده گزنه روزانه 8 میلی‌لیتر عصاره هیدروالکلی گزنه دریافت نمودند و دارونمای مورداستفاده نیز ترکیبی از آب و رنگ مشابه عصاره به میزان روزانه 8 میلی‌لیتر بود. داده‌ها با آزمون‌های کولموگروف – اسمیرنوف، آنالیز واریانس یک‌سویه و t وابسته در سطح معنی‌داری 05/0p≤ تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که پس از 8 هفته مداخله، مقادیر عامل نکروز دهنده تومور آلفا در گروه‌های تمرین + گزنه (0/005=p)، تمرین + دارونما (0/04=p) و گزنه (0/02=p) به‌طور معنی‌دار کاهش یافت. همچنین 8 هفته مداخله موجب کاهش معنی‌دار IL-6 در گروه‌های تمرین + گزنه (0/03=p) و تمرین + دارونما (0/004=p) گردید؛ درحالی‌که در گروه دارونما افزایش معنی‌داری داشت (0/01=p). نتیجه‌گیری: تمرین هوازی روی چرخ کارسنج به‌عنوان یک شیوه غیرتهاجمی و مصرف عصاره گزنه به‌عنوان یک مکمل گیاهی، می‌توانند به‌تنهایی و به‌صورت ترکیبی، شاخص‌های التهابی را در افراد دارای اضافه‌وزن یا چاق تعدیل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive effects of exercise on bicycle ergometer and anti-inflammatory extract of nettle on some obesity-related inflammatory markers in overweight and obese women

نویسندگان [English]

  • Majid Vahidian-Rezazadeh 1
  • Azita Monfared 2
  • Mahdi Mogharnasi 3
1 Assistant Professor of Exercise Physiology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Master of Exercise Physiology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
3 Associate Professor of Exercise Physiology, University of Birjand, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Adipose tissue is an endocrine tissue that produces more than 50 cytokines and other molecules. These substances participate in inflammatory and immune processes. The aim of this study was to investigate the interactive effects of exercise on bicycle ergometer and anti-inflammatory extract of nettle on some obesity-related inflammatory markers in overweight and obese women. Materials and Methods: A total of 46 women, overweight and obese BMI>25 kg /m2 and age range of 25-45 years, were selected purposefully and divided randomly into four groups: "Exercise+Nettle" (n=12, BMI=31.28±4.83 kg/m2), "Exercise± placebo" (n=12, BMI=30.34±3.11 kg/m2), "Nettle" (n=11, BMI=29.66±4.22 kg/m2) and "placebo" (n=11, BMI=29.79±2.63 kg/m2). Aerobic exercise was done for 8 weeks, 3 sessions per week, each session lasted 16 to 30 minutes at 55 to 75 percent of maximal reserve heart rate by pedaling on the bicycle ergometer. Participants in two groups of nettle consumption received daily 8 ml of hydroalcoholic extract of nettle; and the placebo was a combination of water and a similar color of the extract at a daily rate of 8 ml. Data were analyzed by Kolmogorov-Smirnov, ANOVA and paired sample t tests at the significant level of p≤0.05. Results: The results showed that after 8 weeks of intervention, there were significant decreases in the amount of tumor necrosis factor-alpha in ''exercise + nettle'' (p=0.005),"exercise + placebo" (p=0.04)," and "nettle" groups (p=0.02). Also, 8 weeks of intervention caused significant decreases in IL-6 in "exercise + nettle" (p=0.03),"and "exercise + placebo" (p=0.004) groups, while a significant increase was observed in the placebo group (p=0.01). Conclusion: Aerobic exercise on the bicycle ergometer as a non-invasive method and consumption of nettle extract as an herbal supplement can modulate inflammatory markers both alone and in combination in of overweight and obese individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ergometer
  • Tumor necrosis factor-alpha
  • Interleukin-6
  • Nettle
  • Overweight and Obesity
Abedi, B. (2012). The effects of 12-wk combined aerobic/resistance training on C-reactive protein (CRP) serum and interleukin-6 (IL-6) plasma in sedentary men. Yafteh, 14(4), 95-106. [Persian]
Agha -Alinejad, H., Piri, M., & Najafi, R. (2015). Effect of 6 weeks endurance training on serum TNF-α in breast cancer bearing mice. Journal of Zanjan University of Medical Sciences, 23(96), 57-67. [Persian]
Akimoto, T., Furudate, M., Saitoh, M., Sugiura, K., Waku, T., Akama, T., & Kono, I. (2002). Increased plasma concentrations of intercellular adhesion molecule-1 after strenuous exercise associated with muscle damage. European Journal of Applied Physiology, 86(3), 185-190.
Arsenault, B. J., Cote, M., Cartier, A., Lemieux, I., Després, J. P., Ross, R., Earnest, C. P., Blair, S. N., & Church, T. S. (2009). Effect of exercise training on cardiometabolic risk markers among sedentary, but metabolically healthy overweight or obese post-menopausal women with elevated blood pressure. Atherosclerosis, 207(2), 530-533.
Aviram, M. (1996). Interaction of oxidized low density lipoprotein with macrophages in atherosclerosis, and the antiatherogenicity of antioxidants. European Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 34(8), 599-608.
Bastard, J. P., Maachi, M., Lagathu, C., Kim, M. J., Caron, M., Vidal, H., Capeau, J., & Feve, B. (2006). Recent advances in the relationship between obesity, inflammation, and insulin resistance. European Cytokine Network, 17(1), 4-12.
Beavers, K. M., Brinkley, T. E., & Nicklas, B. J. (2010). Effect of exercise training on chronic inflammation. Clinica Chimica Acta, 411(11), 785-793.
Chen, J. W., Chen, Y. H., Lin, F.Y., Chen, Y. L., & Lin, S. J. (2003). Ginkgo biloba extract inhibits tumor necrosis factor-α–induced reactive oxygen species generation, transcription factor activation, and cell adhesion molecule expression in human aortic endothelial cells. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 23(9), 1559-1566.
Craddock, D., & Thomas, A. (2005). Cytokines and late-life depression. Essential Psychopharmacology, 7(1), 42-52.
Dehghanpisheh, S., Daryanoosh, F., Jafari, H., Mehrabani, D., Kooshki, M., & Yaghikosh, M. (2014). Effect of 8 weeks of aerobic training on serum level of visfatin and TNF-α in non-athletic young women. Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 16(3), 40-44. [Persian]
Esposito, K., Pontillo, A., Di Palo, C., Giugliano, G., Masella, M., Marfella, R., & Giugliano, D. (2003). Effect of weight loss and lifestyle changes on vascular inflammatory markers in obese women: a randomized trial. Jama, 289(14), 1799-1804.
Genc, Z., Yarat, A., Tunali-Akbay, T., Sener, G., Cetinel, S., Pisiriciler, R., Caliskan-Ak, E., Altıntas, A., & Demirci, B. (2011). The effect of stinging nettle (Urtica dioica) seed oil on experimental colitis in rats. Journal of Medicinal Food, 14(12), 1554-1561.
German, M. (2002). General practice study with nettle extract. Arthrosis patient need fewer non-steroidal antiinflammatory drugs. Fortschritte Der Medizin, 26, 52.
Ghanbarzadeh, M., & Kazemi, A. (2016). The Comparison of Three Different Concurrent Training on Chemerin Plasma Levels, Insulin Resistance and Physical Performance in Elderly Women. Journal of Knowledge & Health, 10(4), 40-47. [Persian]
Ghroubi, S., Elleuch, H., Chikh, T., Kaffel, N., Abid, M., & Elleuch, M. (2009). Physical training combined with dietary measures in the treatment of adult obesity. A comparison of two protocols. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 52(5), 394-413.
Gleeson, M. (2006). Immune Function in Sport and Exercise. Translated by: Agha-Alinejad, H., Safarzadeh, A., Isanejad, A., Molanouri Shamsi, M., Delfan, M., & Mirakhori, Z. T. Hatmi Publication, 69-72. [Persian]
Goldhammer, E., Tanchilevitch, A., Maor, I., Beniamini, Y., Rosenschein, U., & Sagiv, M. (2005). Exercise trainingmodulates cytokines activity in coronary heart disease patients. International Journal of Cardiology, 100(1), 93-99.
Hammett, C. J., Prapavessis, H., Baldi, J. C., Varo, N., Schoenbeck, U., Ameratunga, R., French, J. k., White, H. D., & Stewart, R. A. (2006). Effects of exercise training on 5 inflammatory markers associated with cardiovascular risk. American Heart Journal, 151(2), 367-e7.
Hassani, A., Ebrahimi, M., & Ramezanpoor, M. R. (2016). Survey on the effect of eight weeks of regular aerobic eexercise with consumption of nettle extract on blood glucose and insulin resistance index among women with Type II Diabetes. Journal of Knowledge & Health, 10(4), 57-64. [Persian]
Hofseth, L. J., & Wargovich, M. J. (2007). Inflammation, cancer, and targets of ginseng. The Journal of Nutrition, 137(1), 183S-185S.
Hong, H. R., Jeong, J. O., Kong, J. Y., Lee, S. H., Yang, S. H., Ha, C. D., & Kang, H. S. (2014). Effect of walking exercise on abdominal fat, insulin resistance and serum cytokines in obese women. Journal of Exercise Nutrition and Biochemistry, 18(3), 277-285.
Hotamisligil, G. S., Shargill, N. S., & Spiegelman, B. M. (1993). Adipose expression of tumor necrosis factor-alpha: direct role in obesity-linked insulin resistance. Science, 259(5091), 87-91.
Kent, M. (2007). Oxford dictionary of sports science and medicine. Journal of Sports Science and Medicine, 6(1), 152-152.
Kim, K. B. (2014). Effect of different training mode on Interleukin-6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP) in type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients. Journal of Exercise Nutrition & Biochemistry, 18(4), 371.
Mathur, N., & Pedersen, B. K. (2009). Exercise as a mean to control low-grade systemic inflammation. Mediators of Inflammation, 2008, 1-6.
Namazi, N., Tarighat Esfanjani, A., Avari, M., & Heshmati, J. (2012). Effects of hydroalcoholic nettle extract on insulin sensitivity and some inflammatory indicator in type 2 diabetic patients. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences, 18(4), 10-14. [Persian]
Nassiri-Asl, M., Zamansoltani, F., Abbasi, E., Daneshi, M.-M., & Zangivand, A.-A. (2009). Effects of urtica dioica extract on lipid profile in hypercholesterolemic rats. Journal for Chineae Integrative Medicine, 7(5), 428-433.
Nicklas, B. (2007). Endurance exercise and adipose tissue. Translated by: Faramarzi, M., & Gaeni, A. Tehran: Takvir Publication.
Nikseresht, M. (2016). interleukin-6 and insulin resistance response to exercise training and detraining in young obese men: randomized clinical trial. Journal of Shahrekord University Medicine Sciences, 18(2), 89-99. [Persian]
Ruiz, J. R., Ortega, F. B., Meusel, D., & Sjöström, M. (2007). Traditional and novel cardiovascular risk factors in school-aged children: A call for the further development of public health strategies with emphasis on fitness. Journal of Public Health, 15(3), 171-177.
Taheri Kalani, A., & Nikseresht, M. (2015). The effect of 10 weeks resistance and aerobic training on inflammatory cytokines in sedentary overweight men. Journal of Ilam University of Medical Sciences, 23(5), 17-26. [Persian]
Visioli, F., Romani, A., Mulinacci, N., Zarini, S., Conte, D., Vincieri, F. F., & Galli, C. (1999). Antioxidant and other biological activities of olive mill waste waters. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(8), 3397-3401.
Wang, Z., & Nakayama, T. (2010). Inflammation, a link between obesity and cardiovascular disease. Mediators of Inflammation, 2010, 1-7.
Ye, J., & Keller, J. N. (2010). Regulation of energy metabolism by inflammation: a feedback response in obesity and calorie restriction. Aging (Albany NY), 2(6), 361-368.
Yoo, H. J., Hwang, S. Y., Hong, H. C., Choi, H. Y., Yang, S. J., Seo, J. A., Kim, S. G., Kim, N. H., Choi, K.M., Choi, D. S., & Baik, S. H. (2011). Association of circulating omentin-1 level with arterial stiffness and carotid plaque in type 2 diabetes. Cardiovascular Diabetology, 10(1), 1.
Zehsaz, F., Farhangi, N., & Mirheidari, L. (2014). The effect of aerobic training on CXL5, tumor necrosis factor α and insulin resistance index (HOMA-IR) in sedentary obese women. Central-European Journal of Immunology, 39(3), 365.
Ziccardi, P., Nappo, F., Giugliano, G., Esposito, K., Marfella, R., Cioffi, M., D’Andrea, F., Molinari, A. M., & Giugliano, D. (2002). Reduction of inflammatory cytokine concentrations and improvement of endothelial functions in obese women after weight loss over one year. Circulation, 105(7), 804-809.