بررسی ویژگی‌های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، آمادگی جسمانی و عملکردی پسران نوجوان نخبه در رشته شنا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، سراب، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: استعدادیابی، شناسایی عوامل موفقیت را برای رسیدن به قله­ های افتخار در تمامی رشته­ های ورزشی و به خصوص رشته شنا هموار می­سازد و زمان رسیدن به اجراهای ورزشی بهتر توسط ورزشکاران زبده را کاهش می­ دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی ویژگی­ های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و آمادگی جسمانی و عملکردی پسران نوجوان نخبه در استعدادیابی و پیش­ بینی عملکرد در شنای 50 متر کرال سینه بود. روش تحقیق: 39 شناگر نوجوان نخبه پسر 12-11 ساله، شرکت کننده در ماده 50 متر کرال سینه در مسابقات قهرمانی کشور، که رتبه­ های برتر را در مسابقات قهرمانی استان­ های خود به دست آورده و به مسابقات کشوری راه یافته بودند، رضایت­ نامه را تکمیل کردند. پارامترهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی وآمادگی جسمانی و عملکردی آزمودنی ها بر اساس فرم ریدکو، اندازه­ گیری شد. داده ها با استفاده از میانگین±انحراف معیار و آزمون فریدمن تحلیل شدند. یافته­ ها: بین میانگین رتبه طول اندام­­ ها، زوایای مفاصل و ویژگی های جسمانی-عملکردی تفاوت معنی داری مشاهده شد (0/05>p). طول کف دست (17/82 سانتی متر)، طول ساعد (25/89 سانتی متر) و طول پا (26/39 سانتی­متر) مهم­ ترین شاخص­ های آنتروپومتریکی؛ باز شدن بیش از حد آرنج (3/72 درجه)، دور شدن پنجه پا از ساق (6/69 درجه) و بازشدن گردن (40/79 درجه) مهم­ ترین شاخص­ های بیومکانیکی و سرعت عمل و عکس العمل (21/26 سانتی متر)، انعطاف پذیری (27/02 سانتی متر) و پرش ارتفاع (توان) (31/07 سانتی متر)، مهم­ ترین شاخص ­های آمادگی جسمانی و عملکردی در استعدادیابی شناگران نخبه پسر در رده سنی 12-11 سال کشور در ماده 50 متر کرال سینه بودند. بین میانگین رتبه مقدار چربی در سه ناحیه فوق خاری، تحت کتفی و سه سر بازویی اختلاف معنی­داری وجود نداشت و بین میانگین رتبه قدرت دست چپ و قدرت دست راست تفاوت معنی ­داری مشاهده نشد (0/05<p). نتیجه گیری: با توجه به رتبه های بدست آمده، اهمیت همه شاخص­ های آنتروپومتریک، بیومکانیک، و جسمانی – عملکردی برای موفقیت در شنای کرال سینه سرعت یکسان نیست و اولویت ها باید مورد توجه مربیان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of anthropometric, biomechanical, physical fitness and functional characteristics of the young elite boys in swimming

نویسندگان [English]

  • Ameneh Pourrahim Ghouroghchi 1
  • Mehdi Pahlevani 2
1 Assistant Professor of Sport Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Ms. Degree of Sport Biomechanics, Islamic Azad University, Sarab Branch, Sarab, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Talent identification paves the way for identifying of success factors for reaching the summit of pride in all of sports, especially swimming and reduces stint to achieve better sports performances by elite athletes. The purpose of this study was the evaluation of the anthropometric, biomechanical and physical fitness and functional characteristics for talent identification and predicting the performance of the elite boys in 50m crawl swimming. Materials and Methods: 39 elite young swimmers, age 11-12 years, which ranks top in the championship and earned his province had been entered in national competitions, completed the letter of satisfaction questionnaires. The anthropometrical, biomechanical and physical fitness parameters were measured by Rydkov questionnaires. Data were analyzed using mean±SD and fried man test. Results: There is significant difference between the mean rank of length of limbs, angle of joints and functional-physical characteristics (p<0.05).The most important anthropometrical parameters were hand length (17.82 cm), forearm length (25.89 cm) and foot length (16.39 cm); the most important biomechanical parameters were elbow hyperextension (3.72 degree), ankle plantar flexion (6.69 degree) and neck extension (40.79 degree); and the most important physical fitness and functional parameters were action and reaction velocity (21.26 cm), flexibility (27.02 cm) and jump height (31.07 cm) for talent identification of the elite 11-12 year-old boys in 50mcrawlswimming. There is not a significant difference between the mean rank of fat content in three areas of supraspinatus, subscapularis and triceps. Also, the difference between the mean rank of left hand power and right hand power is not significant. Conclusion: The most important anthropometrical parameters were hand length, forearm length and foot length; the most important biomechanical parameters were elbow hyperextension, ankle plantar flexion and neck extension; and the most important physical fitness and functional parameters were action and reaction velocity, flexibility and jump height for talent identification and recognize of adolescent boys in 50m crawl swimming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional and Physical Fitness
  • Anthropometrical
  • Biomechanical characteristics
  • Elite swimming
Barbosa, T. M., Bagada, J. A., Reis, V. M., Marinho, D. A., Carvalho, C., & Ilva, A. J. (2010). Energetics and
biomechanics as determining factors of swimming performance,Updating the state of the art. Jourmal of
Science and Medicine in Sports, 262-269.
Barbosa, T. M., Costa, M. J., Marinho, D. A., Coelho, J., Moreira, M., & Silva, A. J. (2010). Modeling the links between young swimmers’ performance, energetic and biomechanical profiles. Pediatric Exercise Science, 22, 379-391.
Barbosa, T. M., Costa, M. J., Marques, M. C., Silva, A. J., & Marinho, D. A. (2010). A model for active drag force exogenous variables in young swimmers. Journal of Human Sports & Exercise, 5, 379-388.
Barbosa, T. M., Pinto, E., Cruz, A. M., Marinho, D. A., Silva, A. J., Reis, V. M., Costa, M. J., & Queirós, T. M. (2010). The evolution of swimming science research, content analysis of the "biomechanics and medicine in swimming" proceeding books from 1971 to 2006. In XIth International Symposium for Biomechanics and Medicine in Swimming, 126.
Barbosa, T. M., Reis, V. M., Marinho, D. A., Carvalho, C., & Silva, A. J. (2010). Energetic and biomechanics as determining factors of swimming performance, Updating the state of the art. Jourmal of Science and Medicine, 13(2), 262–269.
Barbosa, T. M., Silva, A. J., Reis, A. M., Costa, M. J., Garrido, N., Policarpo, F., & Reis, V. M. (2010). Kinematical changes in swimming front crawl and breaststroke with the AquaTrainer (R) snorkel. European Journal of Applied Physiology, 109, 1155-1162.
Bixler, B. S., & Riewald, S. (2002). Analysis of swimmer’s hand and arm in steady flow conditions using computational fluid dynamics. Journal of Biomechanics, 35, 713– 717.
Geladas, N. D., Nassis, G. P., & Pavlicevic, S. (2005). Somatic and physical traits affecting sprint swimming performance in young swimmers. International Journal of Sports Medicine, 26, 139- 144.
Jerszynski, D., Antosiak-Cyrak, K., Habiera, M., Wochna, K., & Rost kowska, E. (2013).Changes in Selected Parameters of Swimming Technique in the Back Crawl and the Front Crawl in Young Novice Swimmers. Journal of Human Kinetics, 37, 161-171.
Jurimae, J., Haljaste, K., Cicchella, A., Latt, E., Purge, P., Leppik, A., & Jurimae, T. ( 2007). Analysis of
swimming performance from physical, physiological and biomechanical parameters in young swimmers. Pediatric Exercise Science, 19, 70-81.
Latt, E., Jurimae, J., Maestu, J., Purge, P., Rämson, R., Haljaste, K., Keskinen, K., Rodriguez, F., & Jurimae, T. (2010). Physiological, biomechanical and anthropometrical predictors of sprint swimming performance in adolescent swimmers. Journal of Sports Science & Medicine, 9, 398-404.
Leblanc, H., Seifert, L.,Tourny-Chollet, C., & Chollet, D. (2007). Intra-cyclic distance per stroke phase, velocity fluctuation and acceleration time ratio of a breaststroker's hip, a comparison between elite and non elite swimmers at different race paces. International Journal of Sports Medicine, 28, 140-147.
Mejias, J. E., Bragada, J. A., Costa, M. J., Reis, V. M., Garrido, N. D., & Barbosa, T. M. (2014). Young masters vs. elite swimmers, Comparison of performance, energetics, kinematics and efficiency. International Sport and Medicine Journal, 15(2), 165-177.
Nuhmani, S., & Akthar, N. (2014). Anthropometry and functional performance of elite Indianjunior tennis players. Journal of Science, 4, 55-59.
Reaburn, P., & Dascombe, B. (2009). Anaerobic performance in masters athletes. European Review of Aging and Physical Activity, 6, 39-53.
Saavedra, J. M., Escalante, Y., & Rodriguez, F. A. (2010). A multivariate analysis of performance in young swimmers. Pediatric Exercise Science, 22, 135-151.
Seifert, L., Chollet, D., & Chatard, J. C. (2007). Kinematic change during a 100-m Front Crawl, effects of performance level and gender. Medicine Science in Sports & Exercise, 39, 1784-1793.
Tanaka, H., & Seals, D. R. (2003). Dynamic exercise performance in masters athletes, insight into the effects of primary human aging on physiological functional capacity. Journal of Applied Physiology, 95, 2152-2162.
Vitor, F. M., & Bohme, M. T. (2010). Performance of young male swimmers in the 100 meters front crawl. Pediatric Exercise Science, 22, 278-287.
Wolfrum, M., Beat, K., Alexander, R. C., Rosemann, T., & Lepers, R. (2010). The effects of course length on freestyle swimming speed in elite female and male swimmers a comparison of swimmers at national and international level. Report from the FINA Dubai, Swimwear Approval Commission, UAE, 1 –12.
Yasin, A., Omer, S., Ibrahim, Y., Akif, B., & Cengiz, A. (2010). Comparison of some anthropometric characteristics of elite badminton and players. Ovidius university Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health ,2, 400-405.
Zamani, E., & Fathi, A. (2014). Differences of opinion between PE experts and PE teachers in athletic talent recruit characters of mother sports. Advances in Environmental Biology, 8(9), 834-839.
Zampagni, M. L., Casino, D., Benelli, P., Visani, A., Marcacci, M., & DeVito, G. (2008). Anthropometric and strength variables to predict freestyle performancetimes in elite master swimmers. Journal of Strength & Conditioning Research, 22, 1298-1307.