تاثیر 10 هفته تمرین هوازی و مکمل‌ سزامین بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و اینترلوکین-1 بتا در مردان تمرین کرده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه. ارومیه- ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه. ارومیه،ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

4 Department of Sport Sciences Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

10.22077/jpsbs.2019.1199.1355

چکیده

زمینه و هدف: فعالیت ورزشی بسته به شدت و مدت تمرین، در اختلال یا بهبود سیستم ایمنی موثر است و استفاده از مکمل­­های گیاهی در کنار تمرین ورزشی، ترشح سایتوکاین­های پیش و ضد التهابی را تنظیم کرده و بر سیستم ایمنی تاثیر مثبت دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 10 هفته تمرین هوازی و مکمل ­­سزامین بر سطوح سرمی اینتر­لوکین-6 (IL-6) و اینتر­لوکین-1 بتا (IL-1β) در مردان تمرین کرده می­باشد. روش تحقیق: 40 آزمودنی مرد تمرین کرده (25 – 20 سال) به طور تصادفی در چهار گروه (هر گروه 10 نفر) دارونما، تمرین هوازی، تمرین هوازی + سزامین و سزامین قرار گرفتند. پروتکل تمرین هوازی هر جلسه 35-30 دقیقه، 4 روز در هفته و به مدت 10 هفته انجام شد. مکمل سزامین به مقدار 50 میلی­گرم در هر هفته به صورت کپسول ژلاتینی به گروه­های دارای مکمل سزامین داده شد. همچنین، گروه دارونما کپسول­ حاوی نشاسته مصرف نمود. برای تحلیل داده­ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد و سطح معنی­داری 05/0>p در نظر گرفته شد. یافته­ ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که پس از کنترل اثر پیش آزمون، تنها تمرین هوازی سبب کاهش معنی­دار IL-6 (008/0 p = ، 98/7 = F) و IL-1β  (047/0 p = ، 23/4 = F) شد، اما اثر مکمل و اثر توام تمرین و مکمل بر این متغیرها معنی­دار نبود (05/0< p). نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 10 هفته تمرین هوازی سبب کاهش معنی­دار سایتوکاین پیش التهابی IL-6 و IL-1β سرمی می­شود که در بهبود عملکرد سیستم ایمنی می­تواند موثر باشد. با وجود این، بررسی دقیق تاثیرات ضد التهابی مکمل سزامین با تمرین ورزشی نیاز به مطالعات بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of 10 weeks of aerobic training and Sesamin supplementation on serum levels of Interleukin-6 and Interleukin-1 Beta in trained men

نویسندگان [English]

  • javad toloueiazar 1
  • yousef saberi 2
  • Asghar tofighi 3
  • bahloul ghorbanian 4
1 1. Assistant Professor of Sport Physiology, Urmia University
2 2. Ph.D. student of sport physiology at Urmia University.
3 3. Associate Professor of Sport Physiology, Urmia University
4 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده [English]

Background and Aim: Exercise depending on the intensity and duration of the exercise, is effective in disrupting or improving the immune system. Using the herbal supplement, along with exercise, regulates the secretion of anti and pro-inflammatory cytokines, and has a positive impact on the immune system. The purpose of this study was to investigate the effect of 10 weeks of aerobic training and Sesamin supplementation on serum levels of IL-6 and IL-1β in trained men. Materails and Methods: 40 male subjects (20-25 years old) were randomly divided into four groups: placebo, aerobic training, aerobic training + Sesamin and Sesamin (n=10). The aerobic training protocol was performed 35-30 minutes, 4 days a week for 10 weeks. Sesamin supplement was given at dose of 50 mg per week as a gelatin capsule to supplemented sesamin groups. The placebo group also consumed capsules containing starch. Data were analyzed using Analysis of covariance (ANCOVA) (P <0.05). Results: The results of ANCOVA test showed that, after removing the effect of pre-test, only aerobic exercise significantly reduced the IL-6 (P = 0.008, F = 7.99) and IL-1β (P = 0.047, F = 4.23). However, the effects of supplements and the interaction between exercise and supplementation were not approving. Conclusion: The results of this study showed that 10 weeks of aerobic training could significantly reduce serum IL-6 and IL-1B pre-inflammatory cytokines, which it can be effective in improving immune function. However, examine anti-inflammatory effects of Sesamin supplementation with exercise need more studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interleukin-6
  • Interleukin-1 Beta
  • Aerobic training
  • Sesamin
  • Trained men