نویسنده = امیر لطافت کار
تعداد مقالات: 2
1. نسبت فعالیت ماهیچه‌نگاری پهن داخلی مایل به پهن خارجی حین آشفتگی وضعیتی در ورزشکاران با و بدون سندرم درد کشککی- رانی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-72

10.22077/jpsbs.2017.622

شهاب الدین باقری؛ صدرالدین شجاع الدین؛ علی اشرف جمشیدی؛ امیر لطافت کار؛ محمدرضا نیکو