نویسنده = مونا حقیقتیان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن در موش های نر ویستار

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-37

10.22077/jpsbs.2014.28

معصومه کاظمی؛ سید محمد مرندی؛ احمد موحدیان عطار؛ مونا حقیقتیان؛ زینب رضایی