نویسنده = وحید ذوالاکتاف
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تمرینات طناب زنی بر کنترل پاسچر، تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر دارای کف پای صاف

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-102

10.22077/jpsbs.2017.456

مهدی قادریان؛ غلام علی قاسمی؛ وحید ذوالاکتاف


2. تاثیر 6 هفته تمرین دویدن منتخب بر رکورد 540 متر کودکان نابینا

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 84-92

10.22077/jpsbs.2016.68

زهرا آقاکوچکی؛ وحید ذوالاکتاف


3. تخمین شدت تمرین هوازی دختران سالم جوان از طریق آزمون شمارش

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 84-92

10.22077/jpsbs.2013.39

معصومه حیدری؛ وحید ذوالاکتاف